KROZ ISTORIJU

Čistoća AD / KROZ ISTORIJU

Komunalno preduzeće “Čistoća” je osnovano daleke 1955. godine. Sada posluje pod nazivom “Čistoća” Komunalno uslužno A.D. Banja Luka i pravni je sljedbenik Osnovnog Državnog javnog komunalnog preduzeća “Čistoća” Banja Luka. Promjena statusa i oblika svojine 70% državnog kapitala je izvršena 19.09.2001.godine, shodno odredbama o privatizaciji državnog kapitala Republike Srpske.

Dana 19.09.2001.godine izvršen je upis promjene svojine državnog kapitala u skladu sa Zakonom o privatizaciji državnog kapitala (Sl. gl. RS 24/98) i promjena oblika u skladu sa Zakonom o preduzećima (Sl. gl. RS 24/98) pa od tada preduzeće posluje pod nazivom “ČISTOĆA” KOMUNALNO USLUŽNO A.D. Banja Luka. Direktor preduzeća je Aleksandar Bajić.

Prema računovodstvenim kriterijumima za razvrstavanje: broj zaposlenih, visina ukupnog prihoda i vrijednost ukupne imovine, “ČISTOĆA” a.d. spada u grupu srednjih preduzeća.

ETIČKA LINIJA

ČISTOĆA NA FACEBOOK-u