BIO OTPAD

Čistoća AD / BIO OTPAD

Bio otpad se odlaže prema posebnom planu komunalnog preduzeća. Baštenski otpad, zeleni otpad i razni kuhinjski otpaci najvećim dijelom sačinjavaju bio otpad. U kuhinjski otpad spadaju razni ostaci hrane, ostaci voća i povrća, ljuske od jaja, talog kafe i sličan otpad. Zeleni i baštenski otpad sadrži ostatke cvijeća, grana, trave, živice i druge slične ostatke. Prerada bio otpada je sve razvijenija u svijetu. Ovaj otpad sačinjava približno trećinu kućnog otpada. Odložen na deponije stvara gas metan. Metan u dodiru sa vazduhom može izazvati požar ili eksploziju na deponiji. Bio otpad se sakuplja odvojeno i odlaže prema posebnom postupku.

Proizvodnja komposta omogućava efikasno uklanjanje bio otpada i proizvodnju izuzetno kvalitetnog prirodnog đubriva. Odvija se prema prirodnim procesima. Bio otpad se sastoji od razgradivih materija, koje mikroorganizmi prerađuju u biološki prihvatljivu i stabilnu materiju, koja se naziva kompost. Kvalitet komposta se mjeri sa kvalitetom humusa, koji nastaje u šumi gdje se dešavaju slični prirodni procesi. Proizvodnja komposta se može izvoditi u domaćinstvima, koja imaju manji prostor, pogodan za kompostiranje.

ETIČKA LINIJA

ČISTOĆA NA FACEBOOK-u