OSTALI OTPAD

Čistoća AD / OSTALI OTPAD

Otpad sadrži raznovrsne odbačene proizvode i materije, koje je potrebno razdvajati i odvojeno obrađivati. Pojedine vrste otpada su jednostavne za odvojeno sakupljanje. Prije odbacivanja raznih tehnoloških proizvoda, potrebno je provjeriti mogu li se oni i dalje koristiti. Ako su proizvodi neupotrebivi, potrebno ih je zbrinuti na ekološki prihvatljiv način, čime se štiti priroda i odgovorno postupa sa otpadom. Stare gume se mogu zbrinjavati kao tehnološki otpad. Reciklažom se koriste za izradu vještačkih podloga za sportska igrališta i parking prostore i brojne druge namjene.

Stari akumulatori se ne odlažu sa ostalim otpadom. Sadrže opasne kiseline i olovo. Kiseline vremenom iscure i zagađuju okolinu. Reciklaža starih akumulatora omogućava izdvajanje olova i ponovno korištenje. Sulfatna kiselina se odvaja i dalje obrađuje. Olovo je teški metal, koji je vrlo opasan za okolinu. Elektronički tehnološki otpad sadrži brojne materije koje su opasne za okolinu. Monitori sadrže teške metale, koji se smatraju opasnim zagađivačima životne sredine. Bijela tehnika se odlaže prema posebnim programima za sakupljanje kabastog otpada. Bijela tehnika je velikim dijelom izrađena od metala, koji se reciklira. Iz odbačenih frižidera je potrebno izdvojiti gasove freone, koji su opasni za okolinu.

 Stari automobili se odlažu prema preporukama komunalnih preduzeća. Metalni dio starih automobila se reciklažom ponovno vraća u upotrebu. Pored metala automobili sadrže i velike količine tečnih materija, koje su izuzetno opasne za okolinu. Stari akumulatori, antifriz i druge materije predstavljaju veliku prijetnju okolišu. Motorna ulja sadrže agresivne hemijske spojeve koji zagađuju zemljište i vodu. Ovo ulje se može koristiti kao gorivo u namjenskim postrojenjima. Kantice od motornih ulja se odlažu posebno, jer sadrže ostatke ulja.

ETIČKA LINIJA

ČISTOĆA NA FACEBOOK-u