STARI PAPIR

Čistoća AD / STARI PAPIR

Stari papir zauzima oko jednu trećinu kućnog otpada. Papir se pojavio u Kini oko 100.godine, odakle se postepeno proširio u ostale dijelove svijeta. Izumom štamparije povećava se proizvodnja i potrošnja papira, koji se postepeno pojavljuje u svim aktivnostima stanovništva. Masovna proizvodnja počinje u prvoj polovini dvadesetog vijeka.
Osnovna sirovina za proizvodnju papira je drvo, od koga se u svijetu dobija 90% celuloze. Koriste se stabla četinara i liščara, zbog vlaknaste građe. Od četinara se koriste smreka, bor i jela, a od liščara bukva, breza i topola. Za sječu i proizvodnju pojedine vrste drveta rastu do 80 godina. Preradom starog papira čuvaju se prelijepa stabla, za čiji rast treba mnogo vremena. Šume imaju veliki značaj za sav živi svijet, jer proizvode kiseonik i daju svoj doprinos očuvanju prirode.
Stari papir se sakuplja u namjenskim kontejnerima, koji su obojeni i vidljivo označeni. Kontejneri za papir su namijenjeni za odlaganje:kartonske ambalaže, časopisa, prospekata, kartonskih fascikli, novina, kancelarijskih svesaka, papirnih vreća, knjiga i sličnih proizvoda od papira.
U ove kontejnere se ne odlaže:tetrapak ambalaža, fotografije, plastika, stiropor, ljepljiva traka, gumirane etikete, pelene, nauljeni i onečišćeni papir, indigo papir, foto papir, višeslojna ambalaža i slične vrste posebnog i onečišćenog papira. Odvojenim sakupljanjem papira se čuva drveće, štedi voda i energija, prostor na deponijama se sporije popunjava, a smanjuje se upotreba hemikalija i zagađenje rijeka.
Preradom starog papira se štedi do 50% potrebne energije. Pored direktne uštede i očuvanja drveća, značajno se smanjuje zagađenje, koje nastaje u procesu proizvodnje energije potrebne za proizvodnju papira. Preradom papira smanjuje se emisija štetnih gasova, čime se smanjuje zagađenje vazduha. Odvojenim sakupljanjem i reciklažom jedne tone starog papira, očuva se oko dvadeset stabala.

OTKUP PAPIRA

PAPIR I KARTON

0,12 KM / kg

  • Vaganje u Čistoći
  • Isplata na licu mjesta

ETIČKA LINIJA

ČISTOĆA NA FACEBOOK-u