STARO STAKLO

Čistoća AD / STARO STAKLO

Sastojci stakla su potpuno prirodnog porijekla. To su kvarcni pijesak, kalcit, dolomit koji se nalaze u prirodi u velikim količinama. Osnovna sirovina je silicijum dioksid, uz razne dodatke, kojima se smanjuje tačka topljenja. Pojavljuje u civilizacijama starih Sumeraca i Egipćana, kada je predstavljalo izrazito skupocjen materijal. Sredinom dvadesetog vijeka se usavršava proces proizvodnje, čime je snižena cijena ovog popularnog materijala. Počinje se masovno koristiti za različite namjene. Potpuna reciklaža stakla je posebna pogodnost ovog potpuno prirodnog materijala, koja doprinosi očuvanju prirode.

Staklo je cijenjen ambalažni materijal zbog svojih izuzetnih svojstava. Može se skoro neograničeno potpuno reciklirati i ponovo koristiti. Biološki je neaktivan materijal, providan, bez bilo kakve reakcije sa zapakovanim sadržajima. Stakleni otpad ima iste osobine kao staklo. Ne mijenja se u prirodi, nema nikakvih uticaja na živi svijet i okolinu, ne izaziva nikakve hemijske reakcije i sl. Pored upotrebe za ambalažu, koristi se u građevinarstvu, elektronici, za proizvodnju ukrasnih predmeta, kao i za brojne druge namjene. Kvalitet stakla se ne mijenja procesom reciklaže. Staro staklo je vrijedna sirovina za reciklažu, kod koje se dobije ista količina novih proizvoda. Reciklaža je potpuna, bez gubitaka u materijalu. Jedini troškovi su uložena energija i uloženi rad. Proizvodnja od recikliranog stakla znatno smanjuje emisiju štetnih gasova (CO2 i NOx), koji nastaju topljenjem sirovina, a zagađenje voda se smanjuje do 50%.

Stakleni lom se u reciklaži koristi zavisno od kvaliteta stakla. Stakleni lom od ravnih staklenih površina se ne može koristiti za proizvodnju ambalažnog stakla, a lom ambalažnog stakla se ne koristi za proizvodnju ravnog stakla. Onečišćenja staklenog loma zavise od prijašnje upotrebe, a najčešće sadrže razne metalne i žičane dijelove, dijelove nestaklenog otpada i druge nečistoće. Različite vrste stakla se ne odlažu u namjenske kontejnere za staklenu ambalažu.

U kontejnere za staklo se ne odlažu: sijalice, keramički otpad i slične vrste otpada.
U kontejnere za staklo se odlažu: staklene boce, staklene teglice i slična ambalaža, sa kojih su skinuti zatvarači i drugi metalni dijelovi.

ETIČKA LINIJA

ČISTOĆA NA FACEBOOK-u