VRSTE OTPADA

Čistoća AD / VRSTE OTPADA

Otpadom se smatraju sve vrste materija koje korisnici odbacuju, namjeravaju ili moraju odbaciti. Otpad se dijeli po vrstama, agregatnom stanju, stepenu opasnosti i mjestu nastanka.
Komunalni otpad nastaje u domaćinstvima, kao i proizvodnim i uslužnim djelatnostima, ako su osobine ovog otpada slične kućnom otpadu. Proizvodni otpad nastaje u procesu proizvodnje, a po osobinama nije sličan komunalnom otpadu.

  • Po agregatnom stanju se dijeli na kruti, tečni i gasoviti otpad.
  • Po stepenu opasnosti se dijeli na opasni i inertni otpad.
  • Opasni otpad sadrži agresivne materije i predstavlja opasnost za stanovništvo i živi svijet. Može biti eksplozivan, zapaljiv, toksičan, kancerogen, štetan, infektivan, imati sklonost nagrizanja, svojstvo stvaranja otrovnih gasova i druge opasne osobine. Odvojeno se sakuplja i prevozi, uz poseban nadzor i posebne propise o zbrinjavanju.
  • Inertni otpad nema značajnijih fizičkih, bioloških i hemijskih promjena i uticaja na okolinu. Nije topiv, zapaljiv, eksplozivan, nije rektivan i biološki razgradiv i nema nikakav opasan uticaj na živi svijet.

Povećanje količina otpada je direktna posljedica ubrzanog industrijskog razvoja i povećanja stanovništva. Svaki stanovnik godišnje odbaci oko 300 kg raznovrsnog smeća. Otpad se, takođe, dijeli na vrste koje se mogu reciklirati i vrste otpada koje se ne mogu preraditi i ponovo koristiti. Najveći dio otpada se može reciklirati.
Posebnu pažnju privlače upozorenja stručnjaka o kontinuiranom povećanju udjela opasnog otpada u ukupnom otpadu. Smanjenje opasnog otpada, kao i smanjenje ukupnog otpada imaju sve veći značaj za očuvanje životne sredine i živog svijeta. U opasni otpad se ubrajaju stare baterije, otpadna ulja, stari lijekovi, akumulatori, stare boje i lakovi, elektronički otpad, ostaci pesticida i herbicida, razne hemikalije i slične vrste otpada.

Kabasti otpad se sakuplja i odvozi prema posebnom rasporedu, koji radnici komunalnog preduzeća dogovaraju u saradnji sa lokalnim zajednicama. U kabasti otpad se ubrajaju bijela tehnika, stari namještaj i sličan otpad iz domaćinstva. Bio otpad je zeleni otpad i organski otpad iz domaćinstva. Sačinjava do jedne trećine otpada iz domaćinstava. Građevinski otpad čine razni otpaci koji nastaju izgradnjom objekata, održavanjem i uklanjanjem objekata, a razlikuju se od komunalnog otpada. U otpad koji se može reciklirati spadaju sve vrste plastike, stari papir, staklo, metalni otpad, bio otpad, i razne druge vrste otpada.
Stara vozila i otpadne gume se ubrajaju u otpad koji se može najvećim dijelom reciklirati.

PAPIR I KARTON

0,12 KM / kg

  • Vaganje u Čistoći
  • Isplata na licu mjesta

BIJELI NAJLON

0,40 KM / kg

  • Vaganje u Čistoći
  • Isplata na licu mjesta

PET AMBALAŽA

0,40 KM / kg

  • Vaganje u Čistoći
  • Isplata na licu mjesta

ETIČKA LINIJA

ČISTOĆA NA FACEBOOK-u