Dostava računa mailom

Čistoća AD / Dostava računa mailom

E – račun

U cilju unapređenja poslovnog procesa dostave računa za uslugu odovoza i odlaganja komunalnog otpada, čineći uslugu bržom i lakše dostupnim našim korisnicima, Društvo ”ČISTOĆA” AD Banja Luka je uvelo dostavu računa putem elektronske pošte (emaila).

Ovaj način dostave računa dostupan je za sve korisnike, nove i postojeće, bez obzira da li se radi o fizičkim ili pravnim licima, a na osnovu zahtjeva potrošača. Popunjavajući obrazac Zahtjev za dostavu računa putem elektronske pošte, korisnik se opredjeljuje na ovakav način dostave i isti će biti u primjeni sve dok se korisnik ne izjasni drugačije. Korisnicima usluge dostave računa putem elektronske pošte, Društvo ”ČISTOĆA” AD neće dostavljati račune korištenjem poštanskih usluga u papirnoj verziji, a korisnik usluge može izvršiti uplatu fakturisanog iznosa za korištenu uslugu odvoza i odlaganja komunalnog otpada na isti način kao i sa računom dobijenim putem pošte / inkasanta.

Podnošenje
zahtjeva

Zahtjev za dostavu računa putem elektronske pošte se podnosi u sjedištvu Društva ”ČISTOĆA” AD u Banja Luci, Ulica Braće Podgornika 2, svakog radnog dana u periodu od 07:30 časova do 15:30 časova uz obavezan uvid u ličnu kartu korisnika.

Dostava računa elektronskim putem

Procedura slanja elektronskog računa korisnicima usluge, podrazumjeva generisanje i slanje računa u PDF formatu za fizička i pravna licakoja imaju aktivnu uslugu ”dostava računa elektronskom poštom”. Korisnik usluge će na ovaj način dobiti račun do 10. u mjesecu.

ZA FIZIČKA LICA

Zahtjev za dostavu računa elektronskom poštom za fizička lica možete preuzeti na sledećem linku

ZA PRAVNA LICA

Zahtjev za dostavu računa elektronskom poštom za pravna lica možete preuzeti na sledećem linku

ETIČKA LINIJA

ČISTOĆA NA FACEBOOK-u