UPRAVLJANJE OTPADOM

Čistoća AD / UPRAVLJANJE OTPADOM

Upravljanje otpadom je složen proces, koji zahtijeva efikasan i sveobuhvatan pristup, usmjeren na smanjenje količine otpada, reciklažu i propisno odlaganje na deponije. Otpad se prati od mjesta nastanka do odlaganja na deponije.
Sistem upravljanja otpadom obuhvata:

  • Nadzor otpada;
  • Preduzimanje mjera i aktivnosti na smanjenju otpada;
  • Razvoj procesa reciklaže otpada;
  • Ponovnu upotrebu prerađenog otpada;
  • Propisno odlaganje svih vrsta otpada, koji se ne može ponovo koristiti.

Savremeni sistemi upravljanja otpadom omogućavaju iskorištenje velikih količina otpada. Dio otpada se reciklira, a dio se koristi za proizvodnju energije. Organizovanim sakupljanjem i odvozom otpada stvaraju se potrebni uslovi za zdrav život i nesmetano funkcionisanje grada. Organizovan odvoz obuhvata redovno sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, kao i organizovan odvoz kabastog i opasnog otpada, u saradnji sa lokalnim zajednicama. Posebno se organizuju sakupljanje, obrada i deponovanje svih vrsta opasnog otpada. Prevoz i prerada se organizuju samo u uslovima koji ispunjavaju sve potrebne zakonske pretpostavke.
Prema procjenama stručnjaka reciklažom se može preraditi više od 60% otpada. Način sakupljanja otpada se priprema u saradnji sa lokalnim zajednicama i stanovništvom. Selektivno sakupljanje značajno unapređuje komunalne djelatnosti i doprinosi očuvanju životne sredine. Komunalni, industrijski, kabasti, kao i druge vrste otpada se sakupljaju i odvoze prema utvrđenom rasporedu. Za sakupljanje i transport se koriste namjenska vozila. Organizuje se odvojeno sakupljanje otpada na eko ostrvima, čime se podstiče proces reciklaže. Komunalna oprema za odvojeno sakupljanje je prilagođena potrebama stanovništva, a održavanje i kontrolu redovno izvode radnici komunalnog preduzeća. Posude odgovarajuće veličine su raspoređene po gradu, gdje su pristupačne za građane i komunalnu mehanizaciju.

Posebna pažnja se poklanja edukaciji stanovništva o značaju pravilnog upravljanja otpadom. Posude za sakupljanje otpada su postavljene u zajedničkom interesu stanovništva i radnika komunalnog preduzeća. Odgovornim korištenjem ova oprema se koristi vremenski duži period, čime se stvaraju finansijske uštede. Sredstva se ulažu u modernizaciju komunalne mehanizacije i opreme, čime se unapređuje komunalna djelatnost. Informacije o opasnostima, koje otpad predstavlja za životnu sredinu, podstiču stanovništvo na odvojeno sakupljanje, smanjenje otpada i podršku procesu reciklaže. Korisnici usluga komunalnog preduzeća uvažavaju značaj čistoće i odgovornog postupanja sa otpadom, čime se olakšavaju aktivnosti komunalnih preduzeća.

ETIČKA LINIJA

ČISTOĆA NA FACEBOOK-u